You are here : หน้าแรก คลังความรู้ เอกสารอบรม การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก หัวข้อ "การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยมือ"

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก หัวข้อ "การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยมือ"

อีเมล พิมพ์
การขึ้นรูปด้วยมืออย่างง่ายเป็นหนึ่งในกระบวนการการผลิตเซรามิกที่นิยมผลิตกัน โดยมีประโยชน์ทั้งด้านการตกแต่งชิ้นงานหลัก และเป็นชิ้นงานด้วยตัวมันเองก็ได้ ด้วยลักษณะการปั้นที่ง่าย คลี่คลายจากสิ่งของรอบๆตัว เช่น สิ่งของ สัตว์ ตุ๊กตา ให้มาเป็นผลงานเซรามิกขนาดเล็ก เพื่อใช้ตกแต่งประกอบงานอื่น เป็นที่ทับกระดาษบนโต๊ะทางาน ประดับตู้ปลา ของฝาก หรืองานตัวอย่างเพื่อผลิตงานจริงที่มีขนาดใหญ่ต่อไป (Model)   รายละเอียด
แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 02 พฤศจิกายน 2017 เวลา 00:23 น. )