You are here : หน้าแรก คลังความรู้ เอกสารอบรม การตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยสีใต้เคลือบ

การตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยสีใต้เคลือบ

อีเมล พิมพ์

การตกแต่งด้วยสีใต้เคลือบ เป็นเทคนิคพื้นฐานเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นงานตกแต่งเซรามิกสามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดในการตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกรูปทรงต่าง ๆ ร่วมกับเทคนิควิธีอื่น ๆเช่น การใช้น้ำดินเพื่อให้เกิด texture บนพื้นผิว ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม เกิดมูลค่าเพิ่ม   รายละเอียด

แก้ไขล่าสุด ( วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2016 เวลา 08:05 น. )