You are here : หน้าแรก

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนารูปแบบเซรามิกตามวิถีล้านนา เพื่อสร้างตลาดใหม่”

อีเมล พิมพ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จะจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนารูปแบบเซรามิกตามวิถีล้านนา เพื่อสร้างตลาดใหม่" เพื่อแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับเซรามิกเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับการพัฒนารูปแบบ สร้างตลาดเพื่อความอยู่รอดของเซรามิกไทย ให้บรรลุความสำเร็จ โดยจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง   

สิ่งที่แนบมา
1. รายละเอียดโครงการฯ
2. แบบตอบรับผู้ประกอบการ 
แก้ไขล่าสุด ( วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2016 เวลา 08:10 น. )