You are here : Home Services Testing Dilatometer
E-mail Print

ชื่อเครื่องมือ (ไทย) : เครื่องทดสอบสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อน

ชื่อเครื่องมือ (อังกฤษ) : Dilatometer (Anter Corporation, UNITHERMTM 1161V)

หน้าที่ของเครื่องมือ :

          ทดสอบสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อนเชิงเส้น   หรือสมบัติกายภาพ  เคมี  ที่เกี่ยวเนื่องถึงการเปลี่ยนขนาดเชิงเส้น   เช่น  ทดสอบการหดตัวเนื่องจากการสุกตัว   การเปลี่ยนเฟสของวัสดุ  ทดสอบได้ถึงอุณหภูมิ 1500 องศาเซลเซียส   โดยใช้หลักการวัดขนาดที่เปลี่ยนหรือเพิ่มขึ้นเทียบกับหน่วยของขนาดตัวอย่างเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศา   เป็นการทดสอบแบบแนวตั้งซึ่งเหมาะสำหรับทดสอบเซรามิกซึ่งมักมีสมบัติการหดตัวสูงกว่าการขยายตัวเมื่อร้อน

กลุ่มเป้าหมายที่มารับบริการ : นักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวัสดุ

เริ่มใช้งาน : ปี พ.ศ. 2545