You are here : Home Knowledge Articles การหาพื้นที่ผิวของอนุภาคดินโดยวิธีทดสอบแบบ Methylene Blue Index

การหาพื้นที่ผิวของอนุภาคดินโดยวิธีทดสอบแบบ Methylene Blue Index

E-mail Print
ดินเป็นวัตถุดิบที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิก ดินที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกนี้มีทั้งดินดำ ดินแดง และดินขาว การเลือกใช้ดินสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน จำเป็นที่จะต้องรู้สมบัติต่างๆของดินในแต่ละแหล่งเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพิจารณาเลือกดินให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ในการตรวจสอบดินทั้งที่เป็นดินขาว ( Kaolin ) และดินเหนียว ( Ball clay ) นั้น มีรายละเอียดที่จะต้องตรวจสอบมากมายขึ้นกับวัตถุประสงค์ที่จะนำดินนั้นไปใช้งาน หนึ่งในนั้นคือ การหาพื้นที่ผิว   รายละเอียด
Last Updated ( Wednesday, 01 November 2017 21:04 )