You are here : Home Knowledge Articles เซรามิกพรุน

เซรามิกพรุน

E-mail Print

เซรามิกพรุนสามารถนำไปใช้งานในด้านต่างๆ ได้มากมาย เช่น เซรามิกพรุนชนิดโฟมที่มีรูพรุนต่อเนื่อง มีการซึมผ่านสูง มักใช้เป็นตัวกรอง เช่น วัสดุกรองสำหรับผลิตน้ำดื่ม เซรามิกพรุนที่มีพื้นที่ผิวมากเหมาะกับการนำไปใช้ในการแลกเปลี่ยนไอออนหรือคะตะลิสต์ในอุตสาหกรรมเคมีและยานยนต์ เซรามิกพรุนยังสามารถใช้ในการเกษตร เนื่องจากรูพรุนในเนื้อวัสดุมากทำให้สามารถ
เก็บกักความชื้นได้สูง เมื่อดินมีความชื้นน้อยลงโมเลกุลของน้ำจะค่อยๆซึมผ่านรูพรุนออกมา ทำให้ดินคงความชุ่มชื้นได้นานขึ้น   รายละเอียด

Last Updated ( Sunday, 31 January 2016 07:34 )