You are here : Home Knowledge Articles การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาไทยเซรามิก

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาไทยเซรามิก

E-mail Print

ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาไทยเซรามิกที่ผลิตในชุมชนยังขาดการพัฒนาด้านกระบวนการผลิตและการออกแบบที่ถูกต้องเป็นผลให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพต่ำ
รูปแบบไม่สวยงาม ฉะนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาไทยเซรามิกเพื่อให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค การออกแบบจึงเป็นกระบวนการผลิตเริ่มต้นที่่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์โดยตรง จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ เข้าสู่กระบวนการคิดและการออกแบบผลิตภัณฑ์ เช่น การร่างแบบ การเขียนแบบเท่าขนาดจริงการขยายแบบและการดำเนินการผลิตจนได้ผลิตภัณฑ์สำเร็จ ตามที่ได้ออกแบบ   รายละเอียด

Last Updated ( Wednesday, 01 November 2017 21:11 )