You are here : Home Knowledge Articles การศึกษาสมบัติของดินขาวนราธิวาส

การศึกษาสมบัติของดินขาวนราธิวาส

E-mail Print

การศึกษาสมบัติของดินขาวนราธิวาส มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาเนื้อดินสำหรับกลุ่มเครื่องปั้นดินเผา โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงและฟาร์มตัวอย่างบ้านรอตันบาตู จังหวัดนราธิวาส โดยได้ทำการศึกษาองค์ประกอบเคมี ส่วนประกอบทางแร่วิทยา การกระจายขนาดของอนุภาคกากค้างตะแกรง โดยวิธีวิเคราะห์ทางเคมีแบบเปียก วิธีเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกโตมิเตอร์ เอกซ์เรย์เซติกราฟ และตะแกรงร่อนตามลำดับ และสมบัติกายภาพหลังเผา จากการศึกษาพบว่าดินขาวตำบลปาลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เป็นดินที่มีทรายปนมาก มีความละเอียดสูงมีสมบัติทางกายภาพหลังเผาที่อุณหภูมิ 1300 องศาเซลเซียส ดังนี้ คือ มีสีขาว การหดตัว ร้อยละ 11 การดูดซึมน้ำ ร้อยละ 17 และความหนาแน่นบัลค์ 1.79 กรัมต่อลบ.ซม.   รายละเอียด 

Last Updated ( Wednesday, 01 November 2017 21:14 )