You are here : Home About us

About us

กรมวิทยาศาสตร์ได้เริ่มดำเนินงานพัฒนาด้านเครื่องปั้นดินเผามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2478 โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก เป็นผู้รับผิดชอบ ทำการศึกษาวิจัยเซรามิกขั้นอุตสาหกรรมนำทาง โดยนำผลงานวิจัยในห้องปฏิบัติการมาทดลองผลิต เพื่อเป็นข้อมูล ในการประกอบอุตสาหกรรม และให้การฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนผู้สนใจ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกได้จัดทำโครงการวิจัย พัฒนา ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และฝึกอบรมวิชาการเซรามิก มาอย่าง ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

หน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก

1. ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางเซรามิก
2. ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์เซรามิก
3. พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเซรามิก
4. ประสานงานระหว่างภาครัฐ และเอกชนเพื่อศึกษาปัญหา และหาแนวทางแก้ไข
5. จัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดสู่อุตสาหกรรม
6. ให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการ
7. เป็นแหล่งความรู้และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ

โครงสร้างภายใน

แบ่งเป็น 1 งาน 3 ฝ่าย 1 กลุ่ม ได้แก่
1. งานธุรการ
2. ฝ่ายพัฒนาการออกแบบ
3. ฝ่ายผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
4. ฝ่ายวิเคราะห์และทดสอบ
5. กลุ่มวิจัยและพัฒนา

บุคลากร ประกอบด้วยนักวิชาการ 20 คนและช่างฝีมือ 26 คน
ที่มีความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ด้านเซรามิก

สถานที่ติดต่อ

สามารถติดต่อเพื่อขอคำปรึกษาแนะนำด้านบริการวิเคราะห์ทดสอบ การวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเซรามิกได้ที่
75/7 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท กรุงเทพ 10400

โทรศัพท์ : 0 2201 7376, 0 2201 7379
โทรสาร : 0 2248 0292, 0 2245 8124

Email : General Information:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
All comments to Webmaster: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it